atgręžti

atgrę̃žti vksm. Įsižei̇̃dusi àtgręžiau jám nùgarą.

.

Look at other dictionaries:

  • atgręžti — 1 atgrę̃žti, ia (àtgręžia), àtgręžė tr. 1. atsukti, atkreipti: Atgrę̃žk antrą galą rąsto J. Vežimą atgręžė nuo sienos rš. Jis man atgrę̃žia nugarą Slm. Ji atàgręžė galvą ir pasižiūrėjo Slm. Į tą kraštą reik mums atgręžti akis rš. Eik, atgrę̃žk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgręžtinis — atgręžtìnis, ė adj. (2) teis. nukreiptas, atgręžtas atgal: Teismas gali nutarti pareikalauti iš ieškovo užtikrinti atgręžtinį reikalavimą, jei sprendimas būtų panaikintas rš. Atgręžtinis pasiuntimas TTŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugręžti — 1 sugrę̃žti, ia (sùgręžia), sùgręžė tr. 1. atgręžti, atsukti: Stovi kuinai ažupkalius sugrę̃žę Dbk. Sugrę̃žia nugaras ir mieruojas (žiūri, katras didesnis) Slm. | refl.: Tas lėktuvas susigręžė ir skrenda atgal Pg. Vaikai, vienas prieš kitą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgręžti — 1 apgrę̃žti, ia (àpgręžia), àpgręžė tr. 1. apsukti: Apgręžia vežimą, įsuka į platų vieškelį P.Cvir. Apgrę̃žk arklį, tuoj važiuosim Sml. Aš àpgręžiau arklius J. Malūno (vėjinio) kepurę (sparnus) apgrę̃žia prieš vėją Slm. Jis man arklį apìgręžė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgrąžyti — 1 atgrąžyti iter. 1 atgręžti: 1. Jau žirgai pakinkyti, į vartus atgrąžyti Š. | refl.: Kad aš tau uždeginsiu (užkirsiu), tai lėksi neatsigrąžydamas! Sml. 2. Aš jam atgrąžaũ Lp. grąžyti; apsigrąžyti; atgrąžyti; pagrąžyti; su …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgręžimas — 1 atgręžìmas sm. (2) → 1 atgręžti 1: Atgręžimas širdies nuog ko SD215. | refl.: Buržuazijos atsigręžimas į idealizmą, į mistiką labiausiai pasireiškė, nutilus patrankų šūviam sp. gręžimas; apsigręžimas; atgręžimas; nugręžimas; sugręžimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgrįžti — atgrį̃žti 1. intr. ateiti atgal, sugrįžti: Aš pas tave n atgrįšiu K. Metai geri atgrį̃žo J. Išeinu ir vėl atgrįžtù Gs. Mes, kai atgrįšma, tai užmokėsma Švnč. Senis, išleisdamas svetį, apent užprašė, kad tuojau atgrįžtų BM341. Lengva išeiti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkreipti — atkreĩpti, ia (àtkreipia J), àtkreipė tr. 1. atsukti, atgręžti į ką: Pailsęs briedis stoja ir šunims baisius ragus atkreipia V.Kudir. Atkreipk savo veidą į spindulėlius rš. Trobos galas atkreiptas į rytus, į šiaurę J.Jabl. Pakinkykit žirgelius …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmušti atmuša atmušė — atmùšti, àtmuša, àtmušė 1. tr. SD208, KI25 sulaikyti, atremti puolimą, smūgį: Atmušim visus puolimus rš. Jis jų kardus atmušė ir jiem abiem galvas nukirto BsPIII182. Atmušk jų strėlas degančias, mus nužudyti geidžiančias Mž54. | prk.: Ineini… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsigręždinėti — iter. dem. 1 atgręžti 1 (refl.): Raiteliai kas valandėlė atsigręždinėjo į atsilikėlius rš. gręždinėti; atsigręždinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.